Τι Πιστεύουμε

 

Πιστεύουμε ότι η Αγία Γραφή, δηλαδή τα 39 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και τα 27 της Καινής Διαθήκης είναι ο εξ αποκαλύψεως Θεόπνευστος Λόγος του Θεού.

Πιστεύουμε ότι υπάρχει ένας Θεός που δημιούργησε τον κόσμο με το λόγο Του κι έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωσή Του.  Ότι είναι ένας Θεός τριαδικός (Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα).

Πιστεύουμε στη θεότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και στην ενανθρώπισή του "εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου".

Πιστεύουμε στην αναμάρτητη ζωή Του, στη θαυματουργική δύναμή Του, στο σταυρικό Του θάνατο για τη σωτηρία του αμαρτωλού ανθρώπου, στη σωματική ανάστασή Του εκ νεκρών, στην ανάληψή Του και στην ένδοξη δεύτερη έλευσή Του.

Πιστεύουμε στη διακονία του Αγίου Πνεύματος δια του οποίου ο αμαρτωλός αναγεννιέται, ζει την ευσεβή χριστιανική ζωή και με τη δύναμή Του και τα χαρίσματά Του, υπηρετεί και εκτελεί το Άγιο θέλημα του Θεού.

Πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος είναι εκ φύσεως αμαρτωλός και αποχωρισμένος από το Θεό και ότι είναι αδύνατο να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού και να σωθεί με τα έργα του, παρά μόνο δια της πίστεως στο ευλογημένο πρόσωπο και το απολυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού.  Δια της πίστεως ο αμαρτωλός δέχεται το Χριστό, εμπιστεύεται Αυτόν και επαναπαύεται για τη σωτηρία του μόνο σε Αυτόν.

Πιστεύουμε "εις μίαν αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν", δηλαδή το αναρίθμητο πλήθος των πιστών πάσης εποχής και παντός έθνους, οι οποίοι ενωμένοι δια του Αγίου Πνεύματος με το Χριστό ως κεφαλή αυτών αποτελούν ένα σώμα εν Αυτώ και έχουν κοινωνία με τον Κύριό τους και μετ' αλλήλων.