Ευρετήριο Άρθρου

Ομολογία Πίστεως της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας

Άρθρον 1ον

Περί της Αγίας Γραφής

Πιστεύομεν εις την Αγίαν Γραφήν (ήτοι, τα 39 κανονικά βιβλία της Παλαιάς και τα 27 της Καινής Διαθήκης) ως το μόνο θεόπνευστον βιβλίον και ως την μόνην πηγήν και τον μόνον κανόνα πίστεως και έργων, και ότι είναι αύτη πλήρης, επαρκής, ασφαλής και αλάθητος οδηγός διά πάσαν περίστασιν πνευματικής απορίας και δυσκολίας.

1. Β΄ Τιμ. 3:16, Β΄ Πέτρ.1:21
2. Λουκ. 16:29, 31, Ρωμ.15:4, Α΄ Κορ.9:10, 10:11