Ευρετήριο Άρθρου


Άρθρον 2ον

Περί θεοπνευστίας και αποκαλύψεως

Πιστεύομεν ότι τα διάφορα βιβλία της Αγίας Γραφής έχουσι το αυτό κύρος και ότι η μόνη υφισταμένη μεταξύ αυτών διαφορά ως προς την αποκάλυψιν ή φανέρωσιν και ανάπτυξιν των θείων αληθειών είναι, ότι εν μεν τη Παλαιά Διαθήκη αι θείαι αλήθειαι είναι μάλλον συγκεκαλυμμέναι, εν δε τη Καινή Διαθήκη αποκαλύπτονται τελειωτικώς.

3. Λουκ. 24:27, 44, Ρωμ. 3:21, Κολ. 2:17, Α΄ Θεσσ. 2:13, Εβρ. 8:7-10, 13, 19:1.

Άρθρον 3ον

Περί Θεού εν Τριάδι

Πιστεύομεν εις τον ένα μόνον Ζώντα και Αληθή Θεόν, όστις είναι Πνεύμα αυθύπαρκτον, άναρχον, αιώνιον, άπειρον, τέλειον την αγιότητα, την δόξαν και την δύναμιν, ανεξερεύνητον την σοφίαν, την δικαιοσύνην, την αγαθότητα, την αλήθειαν, και αμετάβλητον. Πιστεύομεν και λατρεύομεν τον ένα Θεόν εν τη ενότητι της Θεότητος και τω μυστηρίω της Αγίας Τριάδος - Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, τρισυπόστατον, ομοούσιον και ισοδύναμον εν δόξη.

4. Ιωάν. 4:24, Β΄ Κορ. 3:17
5. Δευτ. 33:27, Ψαλμ. 90:2
6. Ματθ. 5:48, Α΄ Πέτρ. 1:15
7. Έξοδ. 15:11, Ψαλμ. 145:5
8. Ρωμ. 11:33
9. Έσδρ. 9:10, Ψαλμ. 146:17
10. Ψαλμ. 25:8, 100:5
11. Ψαλμ. 117:2, Ιωάν. 17:17
12. Μαλαχ. 3:6, Ιάκ. 1:17
13. Ιωάν. 5:18, 10:30, 33

Άρθρον 4ον

Περί αποκαλύψεως του Θεού

Πιστεύομεν ότι ο Θεός απεκάλυψεν Εαυτόν εν τη φύσει, εν τη ιστορία και εν τη καρδία του ανθρώπου. ότι ηυδόκησεν ίνα καταστήση σαφεστέραν την αποκάλυψιν Αυτού εις δούλους Αυτού οίτινες ελάλησαν κινούμενοι υπό του Αγίου Πνεύματος και ότι ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, απεκάλυψεν Εαυτόν πλήρως εν τω Χριστώ Ιησού, τω Λόγω, όστις εγένετο σάρξ, όστις είναι "το απαύγασμα της δόξης και ο χαρακτήρ της υποστάσεως" του Πατρός και ότι η πιστή αφήγησις των θείων αποκαλύψεων διετηρήθη εν τη Αγία Γραφή (άρθρα 1ον και 2ον).

14. Πράξ. 14:17, Ρωμ. 2:19-20
15. Εβρ.1:1, Β΄Πέτρ.1:21
16. Ιωάν.1:1, Γαλ.4:4
17. Ιωάν.1:14, Ρωμ.1:3
18. Εβρ.1:3

Άρθρον 5ον

Περί Δημιουργίας

Πιστεύομεν ότι ο Θεός είναι ο εκ του μη όντος (μηδενός) δημιουργήσας το Σύμπαν, ότι είναι ο Συντηρητής και Κυβερνήτης του παντός, υπεράνω πάντων και πανταχού παρών, ότι έπλασε τον άνθρωπον κατ' εικόνα Εαυτού και ομοίωσιν ηθικώς, ικανόν ίνα κοινωνή μετ' Αυτού, ελεύθερον δε ίνα εκλέξη μεταξύ του καλού και του κακού και υπεύθυνον ενώπιον του Πλάστου και Κυρίου του.

19. Γέν. 1:1, 2:1-2, Ψαλμ. 8:1-9, 104:24
20. Πράξ. 17:24, Κολ. 1:17
21. Γέν. 1:27, Α΄ Κορ. 11:7
22. Δευτ. 30:15, Ιησ. Ναυ 24:15

Άρθρον 6ον

Περί της βουλής και της προνοίας του Θεού

Πιστεύομεν ότι ο αιώνιος, σοφός, άγιος και αγαθός σκοπός του Θεού περιλαμβάνει ούτω πάντα τα γεγονότα, ώστε ούτε αφαιρείται η ελευθερία του ανθρώπου, αλλ' ούτε δύναται ν' αποδοθή εις τον Θεόν η ύπαρξις της αμαρτίας. Εν τούτοις, Αυτός εν τη θεία Αυτού προνοία κυβερνά τα πάντα ούτως, ώστε να συνεργώσιν εις την πραγματοποίησιν των αγίων Αυτού και κυριάρχων βουλών και εις την εξάσκησιν της Θείας Αυτού προνοίας και εις την φανέρωσιν της δόξης Αυτού.

23. Λευ. 19:2, Ιωάν. 8:46
24. Ψαλμ. 22:28, 67:4, Αποκ. 19:6

Άρθρον 7ον

Περί του ανθρώπου και της πτώσεως

Πιστεύομεν ότι ο άνθρωπος επλάσθη αθώος, δοκιμασθείς δε υπό του Θεού εξέλεξε το κακόν και ούτω διεκόπη η μεταξύ του Θεού και εαυτού σχέσις, όπερ επέφερε την πτώσιν του ανθρώπου και την υπαγωγήν του υπό την εξουσίαν και την δύναμιν της αμαρτίας, η τιμωρία της οποίας είναι αιώνιος θάνατος, ότι λόγω της πτώσεως πάντες οι άνθρωποι γεννώνται με την πονηράν φύσιν και, καθ' ό παραβάται, δεν δύνανται να σωθώσιν, ει μη διά της χάριτος του Θεού.

25. Γέν. 1:27, Εκκλ. 7:29
26. Γέν. 2:16-17, Γέν. 3:6
27. Γέν. 3:24, Ψαλμ. 14:3, Ρωμ. 3:10-12
28. Γέν. 6:5, Ησ. 1:5-6, Ρωμ. 4:16-17
29. Ρωμ. 6:23, Ιάκ. 1:15
30. Ησ. 48:8, Ψαλμ. 51:5
31. Ρωμ. 6:23, Εφεσ. 2:8