Ευρετήριο Άρθρου

Άρθρον 8ον

Περί σωτηρίας και εκλογής

Πιστεύομεν ότι ο Θεός εκ της απείρου Αυτού αγάπης προς τον κόσμον έδωκε τον Μονογενή Αυτού Υιόν ως Σωτήρα των αμαρτωλών, και διά του Ευαγγελίου ελευθέρως προσφέρει την παντοδύναμον Αυτού σωτηρίαν εις πάντας τους ανθρώπους, ότι ο Θεός εν τη ευδοκία Αυτού τη ανεξιχνιάστω περιεποιήσατο εις Εαυτόν λαόν, αναρίθμητον πλήθος, εκλεγέντα εν Χριστώ εις αγιασμόν, υπηρεσίαν και σωτηρίαν.

32. Ιωάν. 3:16, Ρωμ. 5:8, Α΄ Ιωάν. 4:9
33. Ιεζ. 18:23, Α΄ Τιμ. 2:3, Β΄ Πέτρ. 2:9
34. Δευτ. 7:6, 14:2, Εφεσ. 1:4-5, Α΄ Πέτρ. 2:9-10

Άρθρον 9ον

Περί Ιησού Χριστού

Πιστεύομεν και ομολογούμεν ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι ο αιώνιος Λόγος, ο άναρχος Υιός του ανάρχου Πατρός, ομοούσιος τω Πατρί, ο μόνος Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, όστις δι ημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν εσαρκώθη εν χρόνω εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενηνθρώπησε, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, με την Θείαν φύσιν και την αναμάρτητον ανθρωπίνην φύσιν διακεκριμένας και ασυγχύτως ηνωμένας εις εν πρόσωπον.

35. Παρ. 8:22-23, Ιωάν. 1:2, 14, Κολ. 1:17
36. Ματθ. 14:33, Λουκ. 1:35, Ιωάν. 1:34
37. Ιωάν. 10:30, 14:10-11, 17:22
38. Α΄ Τιμ. 2:5, Εβρ. 8:6
39. Ιωάν. 1:14, Γαλ. 4:4
40. Ιωάν. 5:18, 10:33
41. Εβρ. 2:17

Άρθρον 10ον

Περί του έργου του Χριστού

Πιστεύομεν ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός απεκάλυψεν (άρθρον 4ον) εις ημάς τον Πατέρα διά του λόγου και του πνεύματος Αυτού, γνωστοποιήσας ημίν το πλήρες θέλημα του Θεού, ότι διά την ημετέραν σωτηρίαν εξεπλήρωσε πάσαν δικαιοσύνην και προσέφερεν εαυτόν πλήρη θυσίαν επί του σταυρού, ικανοποίησε την Θείαν δικαιοσύνη, έκαμεν ιλασμόν υπέρ των αμαρτιών ολοκλήρου του κόσμου και διήλλαξεν ημάς προς τον Πατέρα.

42. Ρωμ. 1:3-4
43. Ιωάν. 17:6, 8, 14:9-10
44. Ματθ. 6:10, 18:14
45. Ματθ. 3:15, Ρωμ. 3:24-26
46 Ιωάν. 19:30, Εβρ. 9:12, 19:11-12, 14
47. Β΄ Κορ. 5:18-19, Εφεσ. 2:16

Άρθρον 11ον

Περί ανυψώσεως του Χριστού

Πιστεύομεν ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ανέστη εκ νεκρών και ανελήφθη εις τον ουρανόν, όπου καθήμενος εις τα δεξιά του Πατρός μεσιτεύει πάντοτε υπέρ ημών, ότι εν ταις καρδίαις των πιστών μένει πάντοτε ο εν ημίν Χριστός, υπεράνω ημών και εφ' ημάς κυβερνών τους πάντας. Όθεν Αυτώ αποδίδομεν αγάπην, υπακοήν και λατρείαν ως Προφήτην, Ιερέα και Βασιλέα ημών.

48. Ματθ. 28:6, Λουκ. 24:6,51, Α΄ Κορ.15:4, 20
49. Πράξ. 1:9, Φιλ. 2:9
50. Εφεσ. 1:20, Κολ. 3:1
51. Ρωμ. 8:34, Εβρ. 7:25
52. Ιωάν. 14:17, Αποκ. 3:20
53. Ματθ. 4:10, Φιλ. 2:10-11

Άρθρον 12ον

Περί Ευαγγελίου

Πιστεύομεν ότι ο Θεός, θέλων ίνα σωθώσι πάντες οι άνθρωποι και έλθωσιν εις επίγνωσιν της αληθείας, ενετείλατο διά του Υιού Αυτού Ιησού Χριστού εις την Εκκλησίαν ίνα κηρύξη εις πάντα τα έθνη το Ευαγγέλιον της χάριτος, δι' ου χορηγείται ελευθέρως εις πάντας τους ανθρώπους η άφεσις και η αιώνιος ζωή, καλών αυτούς συγχρόνως ίνα εγκαταλείψωσι την αμαρτίαν και αποδεχθώσι την ανάπαυσιν διά πίστεως επί τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν.

54. Β΄ Τιμ.2:4, Β΄ Πέτρ.3:9
55. Μάρκ. 1:15, Ρωμ. 1:15-16
56. Μάρκ. 16:15, Πράξ. 2:38
57. Ιερ. 6:16, Ματθ. 11:28-29

Άρθρον 13ον

Περί Αγίου Πνεύματος

Πιστεύομεν εις το Άγιον Πνεύμα το Κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συνάναρχον και συναΐδιον μετά του Πατρός και του Υιού, τον Παράκλητον, όστις ενεργεί ελευθέρως ως βούλεται, και άνευ της ζωοποιού χάριτος του Οποίου δεν υπάρχει σωτηρία και τον Οποίον ο Πατήρ πέμπει προς πάντας τους διά του Υιού ζητούντας παρ' Αυτού.

58. Ιεζ. 37:9, Ιωάν. 6:63, Τίτ. 3:5-7
59. Ιωάν. 14:26, 15:26
60. Ιωάν. 14:16, 16:7
61. Ιωάν. 3:8, Α΄ Κορ.12:11
62. Ματθ. 3:11, Ιωάν. 3:5

Άρθρον 14ον

Περί του έργου του Αγίου Πνεύματος

Πιστεύομεν ότι ο Παράκλητος ελάλησε διά των αγίων Αυτού ανδρών, των Προφητών, και Αποστόλων, ίνα γνωστοποιήση προς τους ανθρώπους την σωτήριον αλήθειαν ότι διά του δοξασθέντος Σωτήρος ημών απεστάλη εν δυνάμει, ίνα ελέγξη τον κόσμον περί αμαρτίας, ίνα φωτίση τας διανοίας των ανθρώπων προς γνώσιν του Σωτήρος ημών Χριστού, και ίνα πείση και ικανώση αυτούς εις υπακοήν της Ευαγγελικής προσκλήσεως. και ότι Αυτός μένει εν τη Εκκλησία κατοικών εν ενί εκάστω πιστώ, ως το Πνεύμα της αληθείας, της δυνάμεως, του αγιασμού, της παρηγορίας και της αγάπης.

63. Β΄ Σαμ. 23:2, Εβρ. 1:1, Β΄ Πέτρ. 1:21
64. Πράξ. 1:8, 2:43
65. Ιωάν. 16:8-9
66. Ιωάν. 14:17, Α΄ Ιωάν. 2:27

Άρθρον 15ον

Περί εκλογής και αναγεννήσεως

Πιστεύομεν και ομολογούμεν ταπεινώς ότι ο Θεός ο Πατήρ προ των αιώνων ηυδόκησε διά της χάριτός Του να εκλέξη λαόν δι' Εαυτόν εν Χριστώ Ιησού, εις τον οποίον το Άγιον Πνεύμα χορηγεί την πνευματικήν ζωήν διά της Αναγεννήσεως, δι' ης και μόνης γινόμεθα νέα κτίσματα διά της μυστηριώδους και ευσπλάγχνου ενεργείας της δυνάμεώς Του, χρησιμοποιεί δε προς τούτο ως μέσα τας αληθείας του Θείου Λόγου, την προσευχήν, τας συναθροίσεις των πιστών και την επέμβασιν της Θείας Αυτού Προνοίας.

67. Ιωάν. 15:16, Ρωμ.8:30, Εφεσ. 1:4-5
68. Β΄ Κορ. 5:17, Γαλ. 6:15
69. Ιωάν. 5:24, 17:17

Άρθρον 16ον

Περί μετανοίας και πίστεως

Πιστεύομεν ότι η εις Χριστόν πίστις είναι η σώζουσα χάρις, δι' ης δεχόμεθα Αυτόν και εμπιστευόμεθα εις Αυτόν και επαναπαυόμεθα διά την σωτηρίαν μόνον εις Αυτόν, ως αύτη προσφέρεται εις ημάς εν τω Ευαγγελίω, και ότι μετά της σωζούσης ταύτης πίστεως συνυπάρχει πάντοτε η "μετάνοια εις ζωήν", ήτις είναι βαθεία συναίσθησις της ενοχής και της αθλιότητος της αμαρτίας, διά της οποίας ομολογούμεν και εγκαταλείπομεν τας αμαρτίας ημών, μετά τελείας αποφάσεως προς ειλικρινή υποταγήν εις τον Θεόν, και μετά της βεβαίας ελπίδος ότι ο Θεός δέχεται διά του Χριστού τον ούτω μετανοούντα.

70. Πράξ. 15:11, Εφεσ. 2:5-8
71. Πράξ. 4:12, 10:43
72. Μάρκ. 1:15, Πράξ. 2:38, Β΄ Κορ. 7:9-10
73. Ρωμ. 6:18, 22
74. Λουκ. 18:13-14, 19:8-9, Ιωάν. 6:37