Ευρετήριο Άρθρου

Άρθρον 23ον

Περί των Λειτουργών

Πιστεύομεν ότι ο Ιησούς Χριστός, η κεφαλή της Εκκλησίας, διώρισε Λειτουργούς του λόγου και των τελετών εν τη Εκκλησία και καλεί ους θέλει εις την διακονίαν ταύτην, και ότι η Εκκλησία υπό την οδηγίαν του Αγίου Πνεύματος αναγνωρίζει και εκλέγει εκείνους, τους οποίους Αυτός καλεί, επιθέτει δε τας χείρας επ' αυτών, συμφώνως προς τα εν τω Λόγω του Θεού οριζόμενα, αφιερούσα αυτούς εις το έργον της διακονίας.

104. Εφεσ. 1:22, 4:7, 11
105. Λουκ. 6:13, Ιωάν. 15:16, Εφεσ. 4:7
106. Πράξ. 13:1-2, 6:6
107. Πράξ. 13:3, Β΄ Τιμ. 1:6, Τίτ. 1:5

Άρθρον 24ον

Περί Δευτέρας Παρουσίας

Πιστεύομεν μετά βεβαιότητος ότι καθ' ημέραν, γνωστήν μόνον εις τον Θεόν, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός θα κατέλθη αιφνιδίως εξ ουρανού μετά δυνάμεως και δόξης πολλής, αποβλέπομεν δε προς την δευτέραν ταύτην έλευσιν του Σωτήρος ημών ως την ευλογημένην προσδοκίαν της Εκκλησίας Αυτού, την οποίαν πρέπει πάντοτε να αναμένωμεν εν σοβαρά επιμελεία και αγρυπνία, ώστε να ήμεθα έτοιμοι κατά την παρουσίαν Αυτού.

108. Ζαχ. 4:7, Ματθ. 24:36, Μάρκ. 13:32
109. Ματθ. 24:30, Μάρκ. 13:26
110. Ματθ. 24:42, 25:13, Μάρκ. 13:33
111. Ματθ. 24:44, 25:13, Α΄ Θεσσ. 5:5

Άρθρον 25ον

Περί Αναστάσεως

Πιστεύομεν ότι αι ψυχαί των δεδικαιωμένων εισέρχονται διά του θανάτου εις κατάστασιν αναπαύσεως και ευτυχίας μετά του Κυρίου, ότι θα υπάρξη ανάστασις των νεκρών, δικαίων τε και αδίκων, διά της δυνάμεως του Υιού του Θεού, και ότι τα σώματα πάντων των κοιμηθέντων εν Χριστώ καθώς και των πιστών των ζώντων κατά την έλευσιν Αυτού, θέλουσι μεταμορφωθή και γίνει σύμμορφα προς το ένδοξον σώμα Αυτού.

112. Λουκ. 16:22, Φιλ. 1:21-23
113. Ιωάν. 5:28, Α΄ Θεσσ. 4:14-16
114. Α΄ Κορ. 15:51-54, Φιλ. 3:21

Άρθρον 26ον

Περί Κρίσεως

Πιστεύομεν ότι ο Θεός θέλει κρίνει τον κόσμον εν δικαιοσύνη διά του Ιησού Χριστού,προ του βήματος του οποίου πρέπει να εμφανισθώσι πάντες. Αυτός θέλει χωρίσει τους δικαίους, από των αδίκων και αποκαλύψει τα κρυπτά της καρδίας, και αποδώσει εις πάντα άνθρωπον κατά τας πράξεις, τας οποίας έπραξεν εν τω σώματι, οπότε οι άδικοι θέλουσιν απέλθει εις κόλασιν αιώνιον, οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον.

115. Δαν. 12:2, Ματθ. 25:46, Ιωάν. 5:29
116. Ματθ. 25:32, Ρωμ. 14:10, Πράξ. 17:31
117. Ματθ. 13:49, Ιωάν. 5:29
118. Ματθ. 25:46, Αποκ. 20:12-15

Άρθρον 27ον

Περί της αποστολής των χριστιανών εν τω κόσμω

Πιστεύομεν ότι είναι καθήκον ημών ως μαθητών και υπηρετών του Χριστού ίνα συντελέσωμεν εις την επέκτασιν της βασιλείας Αυτού, ίνα ευεργετώμεν πάντα άνθρωπον, ίνα διατηρώμεν την από κοινού και κατ' οίκον λατρείαν του Θεού, ίνα αγιάζωμεν την ημέρα του Κυρίου, ίνα τηρώμεν το αδιάλυτον του γάμου και την ιερότητα της οικογενείας, ίνα υποστηρίζωμεν την δικαίαν εξουσίαν της Πολιτείας, ίνα δε ούτω ζώμεν εν πάση τιμή, καθαρότητι και αγάπη, ώστε η ζωή ημών να είναι ζώσα μαρτυρία υπέρ του Χριστού. Προθύμως δεχόμεθα τον λόγον του Χριστού, παραγγέλοντος εις τον λαόν Αυτού όπως πορευθείς μαθητεύση πάντα τα έθνη, διακηρύττων εις αυτά ότι ο Θεός είναι εν τω Χριστώ διαλλάσσων τον κόσμον προς Εαυτόν, και ότι θέλει ίνα πάντες σωθώσι και έλθωσιν εις επίγνωσιν της αληθείας. Μετά βεβαιότητος πιστεύομεν ότι διά της δυνάμεως και χάριτος Αυτού πάντες οι εχθροί Αυτού θέλουσι κατατροπωθή, και ότι αι βασιλείαι του κόσμου τούτου θέλουσι γίνει η Βασιλεία του Θεού ημών και του Χριστού Αυτού.

119. Ματθ. 24:14, 28:19-20
120. Ματθ. 5:44, Λουκ. 6:31-36
121. Ψαλμ. 26:12, Πράξ. 2:42, Εβρ. 20:25
122. Έξ. 20:8, Δευτ. 5:12
123. Γέν. 2:24, Ματθ. 29:5-6, Εφεσ. 5:33
124. Ρωμ. 13:1-7, Α΄ Τιμ. 2:1-2
125. Ματθ. 28:19, Μάρκ. 16:15
126. Ρωμ. 3:24-26, Β΄ Κορ. 5:18-19
127. Ιωάν. 3:16, Α΄ Τιμ. 2:4, Β΄ Πέτρ.3:9

Άρθρον 28ον

Περί της αιωνίου ζωής

Τέλος πιστεύομεν και ποθούμεν την αιώνιον ζωήν, εν η οι σεσωσμένοι θέλουσι λάβει την ένδοξον κληρονομίαν εν τη βασιλεία του Πατρός, και θέλουσιν ευλογηθή πλήρως εν τη παρουσία και υπηρεσία του Θεού, τον Οποίον θέλουσι βλέπει και απολαύει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

128. Ιωάν. 3:16, 36, Α΄ Θεσσ. 4:17, Αποκ. 11:15, 12:10
129. Ματθ. 25:34, Ρωμ. 8:17, Α΄ Πέτρ.1:4
130. Ιώβ 19:25-27, Ιωάν. 17:24, Α΄ Κορ.13:12