Ιωάννης 11: 25
Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή·
Ψαλμός 119: 105
Λυχνάρι μπρος στα βήματά μου είν’ ο λόγος σου και φως στα μονοπάτια της ζωής μου.
Ψαλμός 150: 1
Αλληλούια! Αινείτε τον Κύριο! Αινείτε το Θεό μέσα στον άγιο του ναό!

 

 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ ιβ: 31; ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ ιγ: 1-3

 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ ιβ: 31

31 Ο ζήλος σας, μάλιστα, πρέπει να στρέφεται προς τα σημαντικότερα χαρίσματα.

Σας δείχνω κι έναν πολύ ανώτερο ακόμα δρόμο:

 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ ιγ: 1-3

1 Αν μπορώ να λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμα και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη για τους άλλους, οι λόγοι μου ακούγονται σαν ήχος χάλκινης καμπάνας ή σαν κυμβάλου αλαλαγμός. 2 Κι αν έχω της προφητείας το χάρισμα κι όλα κατέχω τα μυστήρια κι όλη τη γνώση, κι αν έχω ακόμα όλη την πίστη, έτσι που να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα τίποτα. 3 Κι αν ακόμα μοιράσω στους φτωχούς όλα μου τα υπάρχοντα, κι αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, σε τίποτα δε μ’ ωφελεί.

Εμφανίσεις: 356